Викладач:  Терещук Григорій Васильович  - доктор педагогічних наук, професор кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці, член-кореспондент НАПН України. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 Мета: формування здатності аспіранта розв’язувати комплексні проблеми в галузі дослідницько-інноваційної науково-педагогічної  діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики науково-педагогічного працівника

Ключові слова: наукова діяльність в галузі вищої освіти, логіка педагогічного дослідження, методологія педагогічної науки, наукові проєкти, презентація і захист результатів дослідження, апробація і впровадження результатів наукової діяльності, академічна доброчесність.