Викладач: Ярослава Петрівна  Кодлюк - доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/3240-kodliuk-yaroslava-petrivna

Електронний курс призначено для аспірантів спеціальності 113 Початкова освіта

Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дидактики початкової освіти» полягає в тому, щоб ознайомити аспірантів із теоретичними основами організації навчального процесу у школі першого ступеня на засадах компетентнісного підходу; розкрити особливості діяльності вчителя та учнів у цьому процесі у контексті концепції «Нова українська школа»; поглибити знання аспірантів про форми, методи та засоби навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої парадигми освіти.

Ключові слова:  процес навчання в початковій школі; зміст початкової освіти; форми, методи і засоби навчання молодших школярів; урок у початковій школі; контроль та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів; Державний стандарт початкової освіти.  


Викладач -  Кравець Володимир  Петрович  – доктор педагогічних наук, професор
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/3012-kravets-volodymyr-petrovych

Електронний курс призначено для аспірантів

 Мета:

Ключові слова:

Викладач - Ярослава Петрівна  Кодлюк доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/3240-kodliuk-yaroslava-petrivna
Електронний курс призначено для аспірантів

Мета вивчення навчальної дисципліни «Компетентнісно орієнтована освіта» полягає в тому, щоб ознайомити аспірантів із теоретичними основами та практикою організації освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу та надбаннями зарубіжного досвіду в зазначеному аспекті,  а також забезпечити набуття ними певних загальних компетентностей.

Ключові слова: компетентнісний підхід у навчанні, компетенція і компетентність, класифікація компетентностей, ключові компетентності, уміння вчитися як ключова компетентність особистості, компетентнісна спрямованість навчальних програм і підручників, компетентнісно орієнтована мета уроку, зарубіжний досвід компетентнісно орієнтованого підходу в освіті.


Викладач -  Чайка Володимир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/326-alfavitnyi-filtr/tc/3081-chaika-volodymyr-myroslavovych

Електронний курс призначено для аспірантів

 Мета:

Ключові слова:


Викладач - Зіновій Михайлович Онишків доктор педагогічних наук, доцент 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/317-alfavitnyi-filtr/o/3034-onyshkiv-zinovii-mykhailovych
Електронний курс призначено для аспірантів

Мета:

Ключові слова:


Викладач -  Чайка Володимир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/326-alfavitnyi-filtr/tc/3081-chaika-volodymyr-myroslavovych

Електронний курс призначено для аспірантів

 Мета:

Ключові слова:


Викладач - Янкович Олександра Іванівна доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/330-alfavitnyi-filtr/ya/2829-yankovych-oleksandra-ivanivna
Електронний курс призначено для аспірантів

 

Метою навчальної дисципліни «Сучасні технології початкової освіти» є вивчити їх теоретико-методичні основи та сформувати здатність розв’язувати комплексні проблеми дослідницько-інноваційної діяльності в галузі початкової освіти; розробляти та реалізовувати технології (проєкти) в галузі початкової освіти; здатність до безперервного розвитку й самовдосконалення і з використанням ідей педагогічної теорії та практики про навчання  впродовж життя як ключової компетентності, освітньої технології вміння вчитися впродовж життя.

Ключові слова: початкова освіта, освітні технології, педагогічні технології, проєктування освітніх технологій.


Викладач - Ярослава Петрівна  Кодлюк доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/3240-kodliuk-yaroslava-petrivna
Електронний курс призначено для аспірантів

Мета вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті»: зінтегрувати і поглибити знання аспірантів про підручник як модель цілісного процесу навчання; ознайомити їх з доступними методами аналізу й оцінювання цього виду навчальної літератури; сформувати вміння працювати з книгою, а також забезпечити набуття ними певних загальних компетентностей.

Ключові слова: підручник для початкової школи, функції підручника, структура підручника, аналіз і оцінювання шкільних підручників, робота з підручником у початковій школі, уміння працювати з підручником.


Викладач - Янкович Олександра Іванівна доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/330-alfavitnyi-filtr/ya/2829-yankovych-oleksandra-ivanivna
Електронний курс призначено для аспірантів

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Формування ціннісних орієнтацій особистості» є вивчити теоретико-методичні основи зазначеного процесу та сформувати компетентності: педагогічну (здатність враховувати системність, взаємозв’язк та цілісність педагогічних явищ і процесів формування ціннісних орієнтацій); діагностичну (здатність виявляти й діагностувати педагогічні проблеми, пов’язані з формуванням ціннісних орієнтацій, вимірювати сформованість ціннісних орієнтацій учнів молодшого шкільного віку); інформаційну (здатність аналізувати інформацію з різних джерел.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, учні молодшого шкільного віку, формування ціннісних орієнтацій, педагогічна діагностика сформованості.