Викладач:  Калаур Світлана Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для аспірантів

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки

Мета: збагатити професійну підготовку теоретико-прикладним матеріалом акмеології, що допоможе реально розширити межі професійної компетентності фахівців та дозволить спонукати до особистісного і професійного вдосконалення.

Ключові слова: акме, акмеологія, особистісне і професійне зростання, критерії та рівні досягнення акме, акметектоніка, акмеологічні технології, життєва лінія, акмеограма.


Викладач: Мешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/315-alfavitnyi-filtr/m/2870-meshko-halyna-mykhailivna
Електронний курс призначено для аспірантів 

Мета: розкриття основних проблем сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, передвищої, вищої, додаткової), тенденцій розвитку, змісту та технологій навчання, методів формування професійного мислення; розвиток професійно значущих якостей та властивостей особистості.

Завдання курсу: засвоєння магістрантами системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності; оволодіння змістом професійної освіти, що визначається соціальним замовленням і змінюється відповідно до суспільного і науково-технічного прогресу; оволодіння системним світоглядом та модельним мисленням; розвиток професійно-педагогічної спрямованості фахівців сучасної неперервної професійної освіти;формування професійно-педагогічної компетентності як здатності педагога кваліфіковано здійснювати професійне навчання й виховання в межах конкретної професії на рівні вимог, установлених стандартами професійної освіти на основі поєднання техніко-технологічних та психолого-педагогічних знань, умінь і навичок; підготовка фахівця як креативної та гуманної особистості.

Ключові слова: 

Викладач -  Олексюк Наталія Степанівна  доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/317-alfavitnyi-filtr/o/3301-oleksiuk-nataliia-stepanivna
Електронний курс призначено для аспірантів і докторантів спеціальності  015 Професійна освіта

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна освіта в умовах інклюзії» є дослідження можливостей соціуму щодо відновлення порушених чи втрачених індивідом суспільних зв’язків та відносин внаслідок стану здоров’я зі стійкими розладами функцій організму (інвалідністю) та включення індивіда в активне суспільне життя шляхом здобуття ним професійної освіти.

Ключові слова: