Викладач:  Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна освіта в умовах інклюзії» є дослідження можливостей соціуму щодо відновлення порушених чи втрачених індивідом суспільних зв’язків та відносин внаслідок стану здоров’я зі стійкими розладами функцій організму (інвалідністю) та включення індивіда в активне суспільне життя шляхом здобуття ним професійної освіти.

Ключові слова: