Викладач: Горішна Надія Мирославівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота

Метою вивчення курсу є засвоєння цілісної системи знань на основі наукового підходу до технології проведення моніторингових досліджень. Висвітлюються питання збору, аналізу та інтерпретації одержаних результатів та їх використання у проектному управлінні.

 Ключові слова: соціальний проект, соціальна програма, моніторинг, оцінка, моніторингове дослідження, проектне управління.