Викладач:  Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Гарант освітньої програми 231 Соціальна робота. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота.

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін» спрямована на ознайомлення аспірантів з теоретичними і практичними основами викладання фахових дисциплін в закладах вищої освіти та формування відповідних професійних компетентностей.

Мета навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін»: формування у здобувача освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки фахівців вищої кваліфікації, про структуру вищої освіти в Україні та основні принципи організації навчально-наукового процесу за Болонською системою; розуміння основних нормативів діяльності закладів вищої освіти, структури і змісту галузевих стандартів вищої освіти України, навчальних планів з напряму і спеціальності «Соціальна робота», галузі знань «Соціальна робота»; розкриття основ теорії, методики викладання фахових дисциплін у закладах вищої освіти; знання загальних питань методики проведення різних видів аудиторних навчальних занять, організації позааудиторної навчальної діяльності студентів; здійснення поточного та підсумкового контролю знань студентів; формування умінь підготовки навчально-методичних та дидактичних матеріалів з фахових дисциплін.

 Ключові слова: заклад вищої освіти, навчально-науковий процес, фахова дисципліна, методика викладання, професійна компетентність, здобувач третього освітньо-наукового ступеня, доктор філософії.