Викладач: Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 032 Історія та археологія

 Мета: Навчальний курс покликаний сформувати в здобувачів систему знань про тенденції етнонаціональної політики України та етнополітичного розвитку українського суспільства в історичній ретроспективі, забезпечення прав етнічних меншин, толерантність в етнонаціональній сфері тощо, так і виробити та розвинути в них навички самостійного аналізу етнополітичних процесів, уміння передбачати перспективи їхнього розвитку.

Ключові слова: