Викладач: Лещук Галина Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 2 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота

 Мета: ознайомлення здобувачів освіти із теоретичними і практичними засадами соціальної роботи і соціальної освіти за кордоном.

Ключові слова: соціальна робота, соціальна освіта, соціальний працівник, якість соціальної роботи та освіти.Викладач:  Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Гарант освітньої програми 231 Соціальна робота. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота.

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін» спрямована на ознайомлення аспірантів з теоретичними і практичними основами викладання фахових дисциплін в закладах вищої освіти та формування відповідних професійних компетентностей.

Мета навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін»: формування у здобувача освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки фахівців вищої кваліфікації, про структуру вищої освіти в Україні та основні принципи організації навчально-наукового процесу за Болонською системою; розуміння основних нормативів діяльності закладів вищої освіти, структури і змісту галузевих стандартів вищої освіти України, навчальних планів з напряму і спеціальності «Соціальна робота», галузі знань «Соціальна робота»; розкриття основ теорії, методики викладання фахових дисциплін у закладах вищої освіти; знання загальних питань методики проведення різних видів аудиторних навчальних занять, організації позааудиторної навчальної діяльності студентів; здійснення поточного та підсумкового контролю знань студентів; формування умінь підготовки навчально-методичних та дидактичних матеріалів з фахових дисциплін.

 Ключові слова: заклад вищої освіти, навчально-науковий процес, фахова дисципліна, методика викладання, професійна компетентність, здобувач третього освітньо-наукового ступеня, доктор філософії.

Викладач:  Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльностіНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Моделювання соціальних процесів» є формування у здобувачів третього освітньо-наукового рівня базових знань з теорії та практики моделювання соціальних процесів, забезпечення успішного засвоєння ними принципів і методів моделювання, теоретичного осмислення структури моделей соціальних процесів, усвідомлення соціальних реформ як керованих соціальних інновацій та результату моделювання соціальних процесів.

Ключові слова: соціальний процес, соціально-педагогічний процес, модель, моделювання, соціальна інновація, соціальна реформа, здобувач третього освітньо-наукового ступеня.


Викладач: Горішна Надія Мирославівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота

Метою вивчення курсу є засвоєння цілісної системи знань на основі наукового підходу до технології проведення моніторингових досліджень. Висвітлюються питання збору, аналізу та інтерпретації одержаних результатів та їх використання у проектному управлінні.

 Ключові слова: соціальний проект, соціальна програма, моніторинг, оцінка, моніторингове дослідження, проектне управління.


Науковий керівник:  Поліщук Віра Аркадіївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльностіНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Науковий керівник: Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Гарант освітньої програми підготовки доктора філософії (PhD) 231 Соціальна робота. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1-4 курсів третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

Науково-педагогічна практика покликана виконувати роль зв’язної ланки між теоретичними знаннями здобувача освітньо-наукового ступеня «доктор філософії», отриманими під час навчання за ОНП, і його практичною діяльністю щодо реалізації цих знань у педагогічному процесі.

Метою Науково-педагогічної практики є закріплення у здобувача знань, отриманих у процесі навчання за ОНП; розвиток позитивної мотивації до науково-педагогічної діяльності; формування готовності до розробки навчально-методичних комплексів дисциплін і проведення різних видів занять з використанням інноваційних освітніх технологій; набуття навичок креативного підходу до виконання організаційних, комунікативних, виховних, педагогічних, проектувальних функцій та науково-педагогічних і дослідницьких завдань.


Викладач:  Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна освіта в умовах інклюзії» є дослідження можливостей соціуму щодо відновлення порушених чи втрачених індивідом суспільних зв’язків та відносин внаслідок стану здоров’я зі стійкими розладами функцій організму (інвалідністю) та включення індивіда в активне суспільне життя шляхом здобуття ним професійної освіти.

Ключові слова:


Викладач:  Поліщук Віра Аркадіївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльностіНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота) компететностей (загальних, інструментальних, фахових) та програмних результатів навчання.  

Мета вивчення курсу: підготувати аспірантів до впровадження змін у сучасну практику соціальної роботи; до аналізу суті нововведень та моніторингу ефективності їх упровадження; до продукування нових ідей, які сприятимуть удосконаленню соціальної роботи; формування у випускників третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти (ступінь вищої освіти Доктор філософії, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота) умінь та навичок, необхідних для розробки та оптимального упровадження інноваційних технологій та практик в процес соціальної роботи.

Ключові слова:


Викладач: Петришин Людмила Йосипівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота.

Мета: формування в аспірантів розуміння нормативно-правових засад наукових досліджень та стратегій наукової діяльності; здійснення цілісного наукового аналізу сучасних стратегій розвитку соціальної роботи та науки в умовах формування європейської науково-освітньої мережі й транснаціонального інтелектуального простору для впровадження стратегій інтернаціоналізації науки і освіти в Україні та формування у здобувачів наукового ступеня "доктор філософії" практичних навичок щодо: підготовки і написання індивідуальних та колективних грантових заявок, наукових статей у міжнародних рецензованих виданнях; формування вміння використовувати інформаційні технології та програмні продукти у сучасних наукових дослідженнях через практичне оволодіння аспірантами навичками стратегічного мислення в науковій соціальній роботі,  ознайомлення з основами технології побудови наукової стратегії , починаючи від її постановки та побудови відповідних  моделей соціальної роботи і закінчуючи інтерпретацією результатів.

Ключові слова: наукова стратегія, технології соціальної роботи, стратегічне мислення,  наукові проекти та гранди, наукова публікація, сучасні стратегії розвитку соціальної роботи .

Викладач: Слозанська Ганна Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота

 Дисципліна “Супервізія» спрямована на ознайомлення студентів з особливостями формування у студентів поглиблених знань і вмінь інноваційного характеру, спрямованих на отримання досвіду їх застосування у процесі вирішення проблемних професійних завдань у соціокультурній сфері.

Особлива увага зосереджена на оволодіння знаннями щодо основних теоретико-методологічних положень супервізії як науки, історії її виникнення та розвитку, основних теоретико-емпіричних моделей, стилів, фокусів, форматів, факторів супервізії, етичних та юридичних принципів, базових цінностей, супервізійних ролей і відносин і, перш за все, – професійного розвитку супервізора – процесу, який допомагає усвідомити свої сильні сторони й обмеження, визначити зони росту і взагалі цікаво та продуктивно існувати у своїй професії.

Ключові слова: 


Викладач: Сорока Ольга Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 2 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 015 Професійна освіта

Метою навчальної дисципліни є оволодіння практичними знаннями, уміннями й навичками з питань особистісного розвитку фахівця соціономічних професій; розвиток умінь організовувати особисту працю і власний час.

Ключові слова: тайм-менеджент, технології тайм-менеджменту, самоменеджмент, постановка цілей, планування і організація часу, поглиначі часу.