Викладач: Петришин Людмила Йосипівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота

Мета: формування в аспірантів розуміння нормативно-правових засад наукових досліджень та стратегій наукової діяльності; здійснення цілісного наукового аналізу сучасних стратегій розвитку соціальної роботи та науки в умовах формування європейської науково-освітньої мережі й транснаціонального інтелектуального простору для впровадження стратегій інтернаціоналізації науки і освіти в Україні та формування у здобувачів наукового ступеня "доктор філософії" практичних навичок щодо: підготовки і написання індивідуальних та колективних грантових заявок, наукових статей у міжнародних рецензованих виданнях; формування вміння використовувати інформаційні технології та програмні продукти у сучасних наукових дослідженнях через практичне оволодіння аспірантами навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення персонального комп’ютера, ознайомлення з основами технології реалізації ІКТ в наукових дослідженнях за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки та побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера.

 Ключові слова: