ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки 

Мета: розкриття основних проблем сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, передвищої, вищої, додаткової), тенденцій розвитку, змісту та технологій навчання, методів формування професійного мислення; розвиток професійно значущих якостей та властивостей особистості.

Завдання курсу: засвоєння магістрантами системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності; оволодіння змістом професійної освіти, що визначається соціальним замовленням і змінюється відповідно до суспільного і науково-технічного прогресу; оволодіння системним світоглядом та модельним мисленням; розвиток професійно-педагогічної спрямованості фахівців сучасної неперервної професійної освіти;формування професійно-педагогічної компетентності як здатності педагога кваліфіковано здійснювати професійне навчання й виховання в межах конкретної професії на рівні вимог, установлених стандартами професійної освіти на основі поєднання техніко-технологічних та психолого-педагогічних знань, умінь і навичок; підготовка фахівця як креативної та гуманної особистості.

Ключові слова: 

Викладач: Гузар Олена Володимирівна -  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальностей  015 Професійна освіта.

Мета курсу:

Ключові слова:


Викладач:  Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності  015 Професійна освіта

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна освіта в умовах інклюзії» є дослідження можливостей соціуму щодо відновлення порушених чи втрачених індивідом суспільних зв’язків та відносин внаслідок стану здоров’я зі стійкими розладами функцій організму (інвалідністю) та включення індивіда в активне суспільне життя шляхом здобуття ним професійної освіти.

Ключові слова: