Викладач:  Грицак Людмила Русланівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія

 Мета: сформувати у студентів як  ґрунтовні теоретичні знання про закономірності та особливості взаємодії організму людини з навколишнім середовищем, так й  практичні навички, що дозволяють скомпенсовувати стан антропоекологічної напруги та втоми в умовах науково-технічного прогресу та трансформації антропоекосистем 

Ключові слова: екологія людини, гомеостаз, вплив чинників довкілля, відновлення та збереження здоров'я


Викладач:   ............................... - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  ............................... Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти ОП 014.08 Середня освіта (Фізика)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти  ОП 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Мета:

Ключові слова:


Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Публічний захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Публічний захист кваліфікаційних робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Публічний захист магістерських робіт.