Викладач:  Гуцал Петро Зеновійович   - кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Мета навчального курсу «Журналістська етика»: забезпечити вивчення студентами моральних цінностей і норм, службових етичних обов’язків і заборон, правил етикету журналіста; виробляти у майбутніх журналістів навички розуміння суті їх професійної етики і моральних цінностей в теорії і практиці; навчити аналізувати дотримання чи недотримання засад журналістської етики в сучасних реаліях; виховувати почуття громадянської свідомості, професійної відповідальності та етичної культури.

Ключові слова: гуманізм, добро, етика, етикет, етична цінність, журналістська етика, моральна культура журналіста, моральні цінності, об’єктивність, правдивість, порядність, соціальна відповідальність, чесність.