Викладач:  Синоруб Галина Петрівна  - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Мета курсу – засвоєння студентами специфіки журналістської діяльності в інформаційному онлайн-середовищі; розуміння професійної етики та правових проблем інтернету; ознайомлення з особливостями інтернет-аудиторії; формування  професійних навичок і умінь, необхідних для підготовки різножанрових медіаповідомлень в усіх можливих форматах та їх поширення на різні інформаційні платформи, використовуючи найновіші технічні програми; написання проектів власних онлайн-медіа, керуючись світовими стандартами та окреслення шляхів їх успішного функціонування.

Ключові слова: онлайн-середовище, інтернет-видання, мультимедійність, гіпертекстуальність, інтерактивність, кросмедіа, конвергентність, копірайтинг, рерайтинг, копіпаст, аудиторія, інформаційні платформи, кросмедійна редакція.