Викладач:   Йордан Ганна Мирославівна -  кандидат технічних наук, викладач кафедри журналістики, викладач кафедри журналістики Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика (Журналістика)

Мета навчальної дисципліни ознайомлення студентів з теорією, практикою та творчими й організаційними аспекти газетно-журнального виробництва. Вироблення практичних навичок підготовки газетного і журнального номера.

 Ключеві слова: газета, журнал, друковане видання, соціально-цільове призначення, читацька адресність, газетно-журнальне виробництво, поліграфія, видавничо-поліграфічне виробництво, періодика, матеріальна конструкція видання, текстова інформація, ілюстрація, шрифт, гарнітура шрифту, накреслення шрифту, редакційно-видавничі процеси, формні процеси, друкарські процеси, стандарт, технологічні процеси, технологічні етапи виготовлення, дизайн, верстка, засоби макетування, програма Adobe InDesign, якість видання.