Викладач:  Дащенко Наталія Левківна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 2 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

 Мета: засвоєння здобувачами комплексу теоретичних знань і набуття практичних умінь і навичок з редагування наукових текстів різного жанрового складу та читацького призначення у процесі підготовки творів наукової літератури до оприлюднення.

Ключові слова: види редагування; наукове редагування; етапи редагування; види наукових видань; жанри наукової комунікації; прийоми логіко-композиційного, рубрикаційного, фактологічного та мовностилістичного редакторського аналізу; типологія помилок.