Викладач:   Тобілевич Галина Миколаївна  - кандидат мистецтвознавства, президент Тернопільської Асоціаціі ландшафтних підприємців, доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчанняНауковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 022 Дизайн (Дизайн середовища)

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Декоративна дендрологія та квітникарство" є різноманіття, біологічні особливості, розмноження, умови вирощування і способи використання декоративних рослин для створення різних об’єктів ландшафтного дизайну, опис найбільш розповсюджених декоративних видів в умовах нашої держави, а також методи та способи створення декоративних композицій та газонів різноманітного призначення.