Метою викладання навчальної дисципліни «Дизайн» є на основі розгляду соціальних, економічних та культурологічних аспектів функціонування об'єкту-прототипу актуалізувати та обґрунтовувати соціально-економічну потребу щодо розробки дизайн-об'єкту. Навчити студента на основі осмислення всіх видів аналізу сформулювати загальні риси майбутнього проектного образу об'єкту дизайну як художньої моделі, що вже формується в уяві дизайнера і моделює свідомість споживача, усвідомлення виробництва, економіки, ринку та культури.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Дизайн» є здобути знання та уміння в галузі дизайну, досягти високого та системного рівня професійної підготовки, широкого діапазону знань та навичок зі спеціальності в поєднанні з умінням на основі наукового, естетичного, культурного осмислення дійсності розробляти об'єкти дизайну різних сфер життєдіяльності людини