Викладач: Крижановська Маргарита Анатоліївна - кандидат сільськогосподарських наук наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова  дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Метою викладання  дисципліни “Генетика з основами селекції” є  формування системи знань та понять на основі вивчення законів і закономірностей спадковості та причин порушення генетичного матеріалу від впливом зовнішнього середовища на різних рівнях організації живих істот.  Основними завданнями дисципліни є ознайомити студентів із основними методами генетичного аналізу, сприяти розумінню нероздільної участі спадкових факторів і довкілля у формуванні організму в онтогенезі, навчити розв’язувати генетичні задачі, сприяти формуванню планування генетичного експерименту та навичок обробки одержаних результатів генетичного аналізу

Ключові слова: генетика, спадковість, мінливість, генетичний аналіз.