Викладач:  Палихата Елеонора Ярославівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:  Гапон Леся Олексіївна - кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Мета: підготувати майбутніх учителів української мови , спроможних засвоювати мовно- мовленнєві знання , формувати відповідні уміння і навички в учнів загальноосвітньої школи , використовуючи пізнавальні можливості суміжних навчальних предметів.

Ключові слова: методика мови, закономірності і принципи навчання, методи і прийоми, лекції, практичні і лабораторні заняття.