Викладач:  Пігур Мирослава  Василівна  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Мета курсу: формування у майбутніх спеціалістів умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері.

Ключові слова: методика навчання мови; методи і прийоми навчання; програма і підручники з української мови; мовна система.