Викладач:  Дідук-Ступ’як Галина Іванівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Мета навчальної дисципліни – компаративне засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної лінгводидактики; оволодіння інструментарієм діагностики методичних явищ та формування у студентів уміння контролювати рівень навчальних досягнень школярів; формування професійних практичних умінь і навичок, необхідних для реалізації вимог навчальної програми щодо ефективного проведення аспектних і спеціальних уроків з української мови із використанням традиційних та інноваційних підходів до вивчення мовного матеріалу і організації цікавої й креативної позакласної роботи з мови.

Ключові слова: методика, лінгводидактика, компаративне засвоєння, інноваційні підходи, особистісно зорієнтоване навчання, компетентнісна освіта; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; різновидові та креативно-дослідницькі вправи і завдання, самостійна робота студентів.