Викладач: Штонь Олена Петрівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Мета курсу: поглибити і розширити знання з основних розділів шкільного курсу української мови: лінгвістики тексту, стилістики; фонетики, графіки, орфоепії, словотвору, морфології у їх безпосередньому зв’язку з орфографією, а також синтаксису і пунктуації.

Ключові слова: практикум, українська мова, орфографія, пунктуація, лінгвістика тексту.