Викладач:  Миколенко Тетяна Михайлівна  - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна мовного спрямування циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  факультету філології і журналістики.

Мета курсу: сформувати у майбутніх філологів знання про загальні процеси розвитку, вдосконалення й збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних та правописних норм протягом усього її історичного існування у взаємозв’язках з живою українською народною мовою, місцевими та соціальними діалектами, а також з іншими слов’янськими мовами та вміння аналізувати тексти й виявляти історичні тенденції розвитку окремих мовних явищ. 

Ключові слова: літературно-писемна мова, старослов'янська мова,  церковнослов'янська мова, стара українська мова, нова українська мова.