Викладач:  Дідук-Ступ’як Галина Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна мовного спрямування циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

 Мета навчальної дисципліни – оволодіння  знаннями  про сутність психолінгвістичних досліджень; історію виникнення цієї науки, етапи її становлення. ознайомлення з інструментарієм діагностики психолінгвістичних явищ та формування у студентів професійного уміння аналізувати процессприйняття і відтворення висловлювань школярами, знаходити мовленнєві помилки та шляхи їх попередження і усунення у дитячому тексті; ознайомити магістрів з технологією проведення психолінгвістичного експерименту, елементами етнопсихолінгвістики, патопсихолінгвістики та гендерної лінгвістики.

Ключові слова: психолінгвістика, мовленнєва діяльність, психолінгвістичні експерименти, асоціативний експеримент, внутрішнє мовлення, зовнішнє мовлення, трансформативна граматика, генеративна граматика, структуралізм, поверхнева структура, глибинна структура, породження мовлення, патологічні зміни, етнопсихолінгвістика.