Викладач: Пермякова Ольга Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології. Науковець ТНПУ ім. В Гнатюка.

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)

Мета:

Ключові слова: