Зміст навчальної дисципліни «Метрологічний контроль у ФВС» спрямований на засвоєння студентами: основ сучасної теорії метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті; математико-статистичних методів обробки та аналізу результатів контролю і врахування їх при плануванні навчально-тренувального процесу; технології і методичних прийомів реєстрації, обробки та аналізу показників фізичного стану школярів та спортсменів, усіх сторін спортивної підготовки, тренувальних навантажень; метрологічних аспектів прогнозування та моделювання у фізичному вихованні та спорті.

Мета курсу – дати студентам сучасні знання, уміння і навички про отримання, обробку та аналіз інформації, що надходить від спортсменів чи школярів для раціонального планування навально-тренувального та тренувально-змагального процесів підготовки.

Ключові слова: вимірювання, контроль, статистичні методи.

Курс призначено для підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 014.11  Середня освіта (фізичне виховання), 016 Спеціальна освіта та 017 Фізична культура і спорт

Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки.Викладач: Грабик Надія Михайлівна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту

http://tnpu.edu.ua/faculty/fizvych/grabik-n-m.php?clear_cache=Y

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0083135