Гігієна як галузь медичних знань і як галузь педагогічної науки та практики сприяє вирішенню загальних завдань – збереження, зміцнення та підвищення рівня здоров’я людини, формування гармонійного фізичного розвитку підростаючого покоління і продовження періоду активного довголіття дорослого населення. Знання з цієї навчальної дисципліни допоможуть попередити захворювання, скорегувати функціональний стан організму засобами фізичної культури і спорту, підвищити стійкість організму до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Студентам факультетів фізичної культури, як майбутнім учителям і тренерам необхідні знання основ гігієни для: правильної організації занять фізичними вправами і спортом; нормування фізичного навантаження; забезпечення належних умов навчально-виховного і навчально-тренувального процесів; формування гігієнічних знань і навиків у школярів та спортсменів.

Мета курсу – дати студентам сучасні знання, уміння і навички в області загальної гігієни та гігієни фізичного виховання і спорту про вплив та ефективне застосування гігієнічних факторів у фізкультурно-спортивній діяльності.

Курс призначено для підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 014.11  Середня освіта (фізичне виховання) та 017 Фізична культура і спорт

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Ключові слова: гігієна, гігієнічна оцінка, гігієнічні чинники, санітано-гігієнічні вимоги, гігієнічні нормию.

Викладач: Грабик Надія Михайлівна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту

http://tnpu.edu.ua/faculty/fizvych/grabik-n-m.php?clear_cache=Y

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0083135