Викладач:   Грабик Надія Михайлівна - кандидат наук з фізичного виховання і  спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).


Гігієна як галузь медичних знань і як галузь педагогічної науки та практики сприяє вирішенню загальних завдань – збереження, зміцнення та підвищення рівня здоров’я людини, формування гармонійного фізичного розвитку підростаючого покоління і продовження періоду активного довголіття дорослого населення. Знання з цієї навчальної дисципліни допоможуть попередити захворювання, скорегувати функціональний стан організму засобами фізичної культури і спорту, підвищити стійкість організму до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Студентам факультетів фізичної культури, як майбутнім учителям і тренерам необхідні знання основ гігієни для: правильної організації занять фізичними вправами і спортом; нормування фізичного навантаження; забезпечення належних умов навчально-виховного і навчально-тренувального процесів; формування гігієнічних знань і навиків у школярів та спортсменів.

Мета курсу – дати студентам сучасні знання, уміння і навички в області загальної гігієни та гігієни фізичного виховання і спорту про вплив та ефективне застосування гігієнічних факторів у фізкультурно-спортивній діяльності.

Курс призначено для підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 014.11  Середня освіта (фізичне виховання) та 017 Фізична культура і спорт

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Ключові слова: гігієна, гігієнічна оцінка, гігієнічні чинники, санітано-гігієнічні вимоги, гігієнічні нормию.