Курс «Біомеханіка» спрямований на формування у студентів компетенцій системно-структурного аналізу рухів та рухової діяльності: формування теоретичних знань і практичних навичок дослідження рухових дій та навчання фізичних вправ. Оволодіння студентами змістом навчального курсу «Біомеханіка» пов'язано з вирішенням завдання вивчення закономірностей будови, формування та вдосконалення рухових дій, що використовуються в якості фізичних вправ у фізичному вихованні, спортивному тренуванні та фізичній реабілітації. З практичної точки зору біомеханіка дозволяє знайти відповіді на головні питання педагогіки в сфері фізичної культури і спорту – чому і як навчати.

Мета курсу –  формування компетенцій біомеханічного аналізу рухової діяльності у спорті з використанням сучасних методик.

Курс призначено для підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 014.11  Середня освіта (фізичне виховання) та 017 Фізична культура і спорт

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Ключові слова: біомеханіка, біомеханічний аналіз, кінематичні, динамічні характеристики.

Викладач: Грабик Надія Михайлівна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту

http://tnpu.edu.ua/faculty/fizvych/grabik-n-m.php?clear_cache=Y

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0083135