Викладач:   Грубар Ірина Ярославівна  - кандидат наук з фізичного виховання і  спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8625/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%2C+%D0%86.+%D0%AF.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Курс має практичне спрямування, що передбачає відповідний вибір форм, методів і засобів проведення занять.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є будова тіла людини, його органів і систем загалом та у взаємозв'язку з виконуваними функціями та морфофункціональними змінами в процесі філогенезу та онтогенезу.

Метою навчальної дисципліни «Анатомія людини з основами спортивної морфології» є дати студентам знання про будову організму людини з урахуванням його історичного розвитку, взаємозв’язку з зовнішнім середовищем, віковими та індивідуальними особливостями і тими змінами, що відбуваються в ньому у процесі занять фізичної культурою і спортом.

Ключові слова: будова організму людини, орган, система органів, апарат.