Викладач:  Гуменюк Сергій Васильович - доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).
Мета вивчення курсу "Іторія фізичної культури" – це:
  • формування у студентів системи знань про світовий історико-педагогічний процес та місце української фізичної культури в ньому;

  • виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань, причетності до світової історичної спадщини та традицій в галузі фізичної культури;

  • прищеплення студентам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури і спорту;

  • вироблення практичних навичок робот з історичною науковою літературою, умінь застосувати набуті знання у професійній діяльності з метою орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та спорту, оцінки спортивних явищ та подій.