Викладач:  Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльностіНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки магістрів. Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки освітньої програми «Соціальна педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» є ознайомлення магістрантів з новими надбаннями в теорії та практиці соціальної педагогіки в Україні та закордоном і формування у них відповідних професійних компетентностей.

Ключові слова: соціальна педагогіка, соціально-педагогічний процес, соціальне виховання, соціалізація, особистість, соціально-педагогічна проблема.