Викладач:  Литвин Любов Мирославівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім.В. Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Менеджмент і маркетинг"  призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

 Метою викладання нормативної дисципліни «Менеджмент і маркетинг» є формування у студентів системи теоретичних знань з менеджменту та маркетингу; отримання ними практичних навичок володіння сучасними методами прийняття управлінських рішень, вміння планувати та розробляти стратегії, проектувати системи управління, аналізувати та оцінювати діяльність компаній і організацій; аналізувати маркетингову діяльність підприємств, порядок вивчення кон’юнктури ринку та проведення маркетингових досліджень.

Ключові слова: менеджмент, прийняття рішень, маркетинг, ринок.