Викладач:  Онишків Зіновій Михайлович  - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Педагогіка (Ч.1. Дидактика)" призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки денної та заочної форм навчання  спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта.

     Мета курсу - розкрити історію виникнення та розвитку дидактики, її методологічну основу, зв'язок дидактики з іншими науками, суперечності, закономірності та принципи навчання, функції та мотиви навчання, основні ланки процесу засвоєння знань; ознайомити зі змістом шкільної освіти в початковій школі, методами, формами навчання, перевіркою та оцінкою результатів навчання учнів.

      Ключові слова: початкова школа, суперечності, закономірності, принципи навчання; форми, методи навчання, оцінювання.