Викладач:  Литвин Любов Мирославівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім.В. Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки галузі знань гуманітарні науки, спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань з менеджменту та набуття практичних навичок використання методів цілеспрямованої діяльності у процесі управління.

Ключові слова: менеджмент, менеджер, керівництво, лідерство, влада.