Викладач:  Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Науковці ТНПУ:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/321-alfavitnyi-filtr/t/3335-turko-olha-vasylivna

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Мета курсу –  виробити та закріпити мовностилістичні навички  роботи над основними видами зв’язних текстів (твором, переказом тощо); уміння висловлювати свої думки в усному та писемному мовленні, використовуючи мовні засоби відповідно до цілі, умов спілкування.  Оволодіти навичками пізнавати, виправляти та класифікувати помилки в текстах; визначати мовні риси стилю тексту. Відшліфувати знання студентів із орфографії, пунктуації та культури мовлення. Окрім цього, спецкурс передбачає опанування теоретичних знань про звязне мовлення;  текст, його типи, структуру; мовні риси стилів мови.

Ключові слова: текст, зв'язне висловлення, стиль мовлення.