Викладач:   Кондратюк Любов Романівна   – кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  факультету філології і журналістики та факультету іноземних мов.              

Курс знайомить студентів із важливими філософськими галузями знань про людину: етикою  предметом якої є мораль і естетикою предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ – поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї    сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню.

Ключові слова: етика, естетика,мораль, добро, почуттєве, прекрасне, мистецтво.