Навчальна дисципліна "Англійська мова за професійним спрямуванням" призначена для студентів 1 курсу географічного факультету зі спеціальності "Туризм".

Мета навчальної дисципліни полягає у формування необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, окресленими завданнями майбутньої професійної діяльності студента, а саме:

- удосконалення навичок читання та аудіювання з повним розумінням змісту текстів країнознавчого, суспільного  та фахового змісту англійською мовою;

- володіння усною монологічною і діалогічною мовою в межах ахової тематики;

- розвиток навичок реферування та анотування літератури за спеціальністю

Ключові слова: туризм, мотивація, напрямки, готельний бвзнес, транспорт, ресторанний бізнес, маркетинг, виїздний туризм, вїздний туризм, нішовий туризм, зелений (еко) туризм.