Викладач: Заблоцька Любов Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 242 Туризм (Міжнародний туризм і крос-культурні комунікації)..

Мета навчальної дисципліни – формувати у студентів граматичну компетенцію з англійської мови, що передбачає
оволодіння студентами основами граматики задля розвитку та вдосконалення навичок говоріння, письма, аудіювання і читання.
Завдання дисципліни:
- дати студентам чітке уявлення про граматичну будову англійської мови;
- розвивати та вдосконалювати навички граматично правильної англійської мови;
- формувати у студентів вміння граматично правильно висловлювати власну думку в усній та писемній формі.

Ключові слова: часові форми дієслова, іменник, займенник, числівник, артикль, пасивний стан дієслова, неособові форми дієслова, умовний спосіб дієслова