Викладач: Шепітчак Валентина Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Викладач: Дячук Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література).

Метою викладання навчальної дисципліни Практична граматика англійської мови” є розвиток необхідних вмінь та навичок вживання умовних типів речень, модальних дієслів, герундія тощо і формування у студентів чіткого уявлення про функціонування цих структур в сучасній англійській мові. Мета курсу також передбачає навчити студентів використовувати на практиці знання граматичної структури англійської мови, необхідні для вчителя англійської мови середньої школи, та виробити у них навички граматично правильної англійської мови в її усній та писемній формах.

Ключові слова: граматика, фонетика, вміння.