ВикладачДробик Надія Михайлівна  - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплінНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач: Галина Богданівна  Гуменюк  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач:  Грицак Людмила Русланівна - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія)

Зміст навчальної дисципліни охоплює комплекс сучасних знань про вплив природних та антропогенних факторів на життєдіяльність організмів та їхніх угруповань, надорганізмові рівні організації природи - популяції, біоценози та екосистеми, їх структурно-функціональну організацію, гомеостаз та стійкість і розвиток, а також відомості про глобальну екосистему планети Земля - біосферу в контексті геологічної, біологічної, екологічної та соціальної еволюції.

Ключові слова: екологічні фактори, популяції, біоценози, екосистеми, біосфера.