Викладач: Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент
Науковці ТНПУ:
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 013 Початкова освіта.
Мета: сформувати в майбутніх учителів початкової школи уміння та навички орієнтуватися в концептуальних положеннях інноваційних педагогічних технологій,  готовності до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи, зокрема під час проведення уроків з української мови та літературного читання.

Ключові слова: педагогічні технології, інноваційні технології, інтерактивні технології, компетентнісний підхід.