Викладач:  Савчин Тетяна Олександрівна  - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та славістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня підготовки факультету іноземних мов за освітньою програмою «Англійсько-український переклад» спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки.

Мета курсу: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері та такі компетентності:

Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність працювати в команді та автономно.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Навички використання інформаційних  і комунікаційних технологій.

Здатність проведення досліджень на належному рівні.

Ключові слова: українська мова, фахова мова, професійне спілкування, наукова комунікація.