Викладач: Наталя Ростиславівна Хребтова - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освітиНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки галузі знань 01.Освіта/Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта  

Мета вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»: ознайомити студентів із теоретичними основами організації наукового дослідження; виробити вміння реалізувати вимоги до підготовки основних видів наукових робіт студентів у практичній діяльності, а також забезпечити набуття ними певних якостей: 
  • сформована інформаційна культура;
  • володіння стратегіями усвідомленого читання;
  • володіння ключовою компетентністю «навчання впродовж життя» (умінням учитися);
  • здатність до саморозвитку та самовдосконалення.

Ключові слова процес навчання в початковій школі; зміст початкової освіти; форми, методи і засоби навчання молодших школярів; урок у початковій школі; контроль та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів; Державний стандарт початкової освіти.