Викладач:  Мазур Оксана Іванівна - кандидат педагогічних наук, викладач  кафедри іноземних мов Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література), 014.023 Середня освіта (Французька мова і література), 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад)

Мета:

Ключові слова: