У навчальних планах ОНП «Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)» дисципліна «Методика викладання англійської мови в закладах вищої освіти» є основною і спрямована на розвиток методичної підготовки магістрантів до реалізації їхніх професійних функцій викладача іноземної мови (розвивально-виховної, конструктивно-планувальної, гностичної, організаторської) в умовах мультилінгвальної освіти в сучасних закладах вищої освіти, удосконаленні їх комунікативно-навчальної, мовленнєвої, мовної, лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної компетентностей.


Завдання курсу:

Метою викладання навчальної дисципліни є: забезпечення основ методичної підготовки магістрантів до реалізації професійних функцій викладача іноземної мови, а саме: створення у магістрантів теоретичної бази, що забезпечує усвідомлення закономірностей, мети і змісту процесу навчання іноземної мови у закладі вищої освіти; розвиток творчого методичного мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних завдань, що виникають у навчально- виховному процесі ЗВО.

сформувати у магістрантів такі професійно-методичні вміння викладача іноземної мови:

ефективно використовувати різноманітні методи, форми, прийоми та сучасні засоби для навчання студентів іншомовної мовленнєвої діяльності;

аналізувати навчальний матеріал, прогнозувати труднощі його засвоєння з урахуванням рівня мовленнєвої підготовки студентів;

планувати і творчо конструювати процес навчання конкретного навчального матеріалу (лексичного, граматичного, фонетичного);

об'єктивно оцінювати зміст, засоби навчання іноземної мови студентів на різних курсах;

сприяти реалізації освітньої, розвивальної та виховної мети навчання засобами іноземної мови.