Викладач:   Заваринська Ірина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри  української мови та славістики. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) , спеціалізацією 014.028 Польська мова та зарубіжна література, додатковою предметною спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

 Мета: 

Науково-педагогічна практика має за мету формувати у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей для виконання індивідуальних та програмних завдань, що сприяє успішній підготовці майбутніх кваліфікованих фахівців до самостійної професійної діяльності.