Викладач:  Литвин Любов Мирославівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім.В. Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки
Електронний курс "Економічна теорія" (частина 1)  призначено для вивчення нормативної  дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки географічного факультету спеціальності "Туризм" у 1 семестрі.

Метою вивчення навчальної  є оволодіння  здобувачами вищої освіти ґрунтовними економічними знаннями, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. У курсі розглядаються фундаментальні положення економічної теорії в органічному зв'язку з аналізом нових явищ у розвитку сучасного суспільства.

Ключові слова: економіка, ринок, гроші, підприємництво, дохід.