Метою вивчення навчальної дисципліни “Методика викладання польської мови і літератури у закладах вищої освіти” є професійна підготовка здобувачів вищої освіти до педагогічної діяльності шляхом набуття теоретичних знань, які вони отримують під час навчання, та ефективного використання цих знань і навичок на практиці, що передбачає формування у майбутніх педагогів загальних та фахових компетентностей:

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

- здатність спілкуватися іноземною мовою;

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях навчальної або професійної діяльності;

- здатність до пошуку, опрацювання, аналізу й інтерпретації інформації з різних джерел, дотримуючись норм академічної доброчесності;

- здатність бути критичним і самокритичним, генерувати нові ідеї;

- здатність виявляти та вирішувати проблеми освітнього характеру, адаптовуватися, самоорганізовуватися та діяти в нових ситуаціях;

- здатність працювати в команді; знаходити компромісні рішення й брати на себе відповідальність за їх впровадження;

- здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності;

- здатність критично осмислювати структуру педагогічної науки та її теоретичні положення;

- розуміння основних цілей і завдань освітнього процесу та специфіки діяльності вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури у закладах загальної середньої освіти;

- здатність аналізувати й прогнозувати навчальну діяльність здобувачів, а також особисту професійну діяльність;

- здатність ефективно використовувати іноземну/українську мову в усній та письмовій формах, у різних жанрово-стильових різновидах і мовних регістрах (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у навчальній та професійній діяльності;

- здатність використовувати професійні знання і практичні навички в галузі лінгвістики, літературознавства, зарубіжної літератури;

- здатність формувати іншомовну комунікативну компетентність здобувачів використовуючи традиційні та новітні теорії, принципи, напрямки, методи і технології в галузях педагогіки, лінгвістики, перекладу, методики навчання іноземних мов та психології;

- здатність планувати, організовувати та проводити уроки і позакласні заходи з польської мови і літератури, української мови і літератури та зарубіжної літератури з урахуванням особливостей навчання, здійснювати контроль та оцінювання результатів навчально-виховної діяльності здобувачів;

- здатність вільно оперувати спеціальною фаховою термінологією для розв’язання навчальних і професійних завдань;

- здатність використовувати можливості мережевих програмних систем, Інтернет-ресурсів та мобільних застосунків для вирішення теоретичних і практичних завдань у професійній діяльності;

- здатність формувати в здобувачів уміння вчитися, сприяти їх мотивації до вивчення іноземних мов і читання творів зарубіжної літератури;

- здатність брати участь у різних формах професійної комунікації (cемінари, конференції, засідання методичного об’єднання, круглі столи, вебінари, дискусії тощо), застосовувати знання з психології, педагогіки, мовознавства, літературознавства, методики викладання іноземних мов;

- здатність планувати, організовувати, здійснювати прикладне мікро-дослідження з предметної спеціальності, систематизувати, аналізувати, інтерпретувати та представляти його результати.