Викладач: Любінецька М. І. - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української та зарубіжної літератур

і методик їх навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Мета курсу: розширити і збагатити знання студентів про літературу Тернопілля; ознайомити з творчістю знакових постатей краю, чиї тексти пропонуються до вивчення в загальноосвітній школі; поглибити інтерес до вивчення національної літератури, інтегрованої у світовий літературний процес; розвивати усвідомлене почуття патріотизму та сприйняття естетичної самоцінності літератури рідного краю. У зв’язку з поставленою метою у здобувачів вищої освіти передбачено засвоєння таких компетентностей:

–   здатність окреслювати загальні тенденції розвитку літератури на Тернопільщині в історичному розрізі;

–      володіння термінологічним апаратом, що стосується літератури рідного краю;

–      освоєння творчого підходу до аналізу художніх творів на тематично-змістовому, формально-композиційному, художньо-образному, морально-етичному рівнях.

Ключові слова: літературне краєзнавство Тернопілля; регіональне письмо; літературний процес.