Курс «Основи маркетингу» спрямований на формування у студентів системи теоретичних знань про маркетинг як науку та практичних навичок використання маркетингового підходу, інструментарію, методів і рішень для забезпечення успіху підприємства на цільовому ринку. Вивчення навчальної дисципліни передбачає: з’ясування ролі маркетингу в системі управління підприємством; засвоєння теоретичних основ дисципліни (понятійного апарату, концепцій, моделей); опанування методологічного апарату маркетингового аналізу, планування та організації маркетингової діяльності; формування розуміння та навичок використання маркетингового інструментарію для ефективного прийняття рішень і забезпечення успішного функціонування підприємства на ринку.

 

 

Метою вивчення курсу є формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи маркетингу» є:

- ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу;

- набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;

- виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Зміст дисципліни «Основи маркетингу» розроблено на основі відповідних положень щодо підготовки фахівців у сфері економіки, норм та традицій вищої університетської освіти, а також профілю освітньо-професійної програми.