Викладач:   Пежинська Ольга Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри  романо-германської філології.

 Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка https://tnpu.edu.ua/faculty/inozemnimovy/pezhinska-olga-mikhayl-vna.php

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.02 Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література)

Мета: формування у здобувачів першого рівня освіти (бакалаврів) складових іншомовної професійної комунікативної компетентності, зокрема:

• мовленнєвої компетентності: формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, зокрема, монологічного та діалогічного мовлення, участі у дискусіях, написання різних видів письмових робіт до тем змістових модулів;

• лексичної компетентності: формування умінь і навичок вживання лексики до тем змістових модулів;

• граматичної компетентності: засвоєння знань, формування умінь і навичок вживання певних граматичних конструкцій;

• соціокультурної компетентності: знайомство з особливостями іншомовної професійної комунікації у сфері інформаційних технологій, розвиток уміння будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають.

Іншомовна професійна комунікативна компетентність формується у процесі виконання студентами таких видів мовленнєвої діяльності:

• читання: формування у студентів умінь і навичок розуміння, вилучення необхідної інформації, інтерпретації та перекладу у процесі опрацювання текстів до тем змістових модулів;

• письмо: виконання письмових вправ та завдань, що відображають лексичний і граматичний матеріал змістових модулів; створення різножанрових письмових дискурсів у процесі написання письмових робіт різних форматів;

• аудіювання: прослуховування інформації до тем змістових модулів з подальшим її опрацюванням у формі виконання відповідних вправ та завдань;

• усне мовлення: продукування усного дискурсу на теми змістових модулів у формі монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення.